top of page

Kortform av regelverket

For komplett regelverk og annen relevant informasjon, last ned Håndboken

Utstyr og bane

Det blir kasta mot ei jernstikke med ein avstand på 10 meter. Området rundt stikka skal vere sand/grus. Vanlegvis står kastarane ved ei kaststikke og kastar mot ei anna, og deretter kastar dei så tilbake. Kvar kastar skal nytte to eller fire sko avhengig av avviklingsmetode (sjå Avviklingsmetodar nedanfor).

 

Maks. mål for hestesko:

Vekt:                615 gram

Breidde:          140 mm

Åpning:            80 mm

Lengde:           155 mm

Jernstikke:

Diameter:                18-21mm

Høgd over bakken: 22-30cm

Bane:

Kastavstand:  10 meter

Underlag:       Grus

 

Avviklingsmetodar
Kamp (2 sko kvar)

Antal deltakarar per kamp: 2-3

Skårpoeng:

Skårpoeng får ein per sko som kastast i kvar kamp. Deltakaren som når 21 skårpoeng eller meir når alle er ferdige med sine kast vinn kampen.

Skårpoeng i stigande rekkefølge:

 • Ein sko nærmast stikka: 1 poeng

 • Begge sko nærmast stikka: 2 poeng

 • Ein sko rundt stikka: 3 poeng

 • Ein sko rundt stikka og ein sko nærmast stikka: 4 poeng

 • Begge sko rundt stikka: 6 poeng

Den skoen som ligg nærmast stikka tel eitt skårpoeng. Sko som ligg rundt stikka tel tre skårpoeng. Har same kastar dei to beste skoa, tel skårpoenga for begge. Har for eksempel ein kastar begge sine skor rundt stikka får vedkomande 6 skårpoeng.

Viktig! Når fleire deltakarar har sko rundt stikka, vil dei gjeldande deltakarane få 3 poeng per sko. Sko som ikkje ligg rundt er ikkje lenger teljande.

Eksempel 1: Ola har to sko rundt stikka, mens Kari har ein sko rundt stikka. Ola får dermed 6 poeng og Kari får 3 poeng. 

Eksempel 2: Ola, Kari og Gro har alle ein sko rundt stikka. Alle deltakarane får 3 poeng.

 

Kamppoeng:

Kamppoeng er poeng ein får per kamp. I offisielle stevner er totalsummen av kamppoeng teljande før skårpoeng. Dersom to eller fleire har lik kamppoeng vil skårpoeng verte teljande.

Vinnaren får 2 poeng. Taparen får 1 poeng dersom han eller ho oppnår minimum 11 i skår, ellers 0 poeng. Uavgjort kamp: 1,5 poeng til kvar

 1. Kampoppsett, to deltakarar pr. bane:
  Vinnaren av kvar kamp får 2 kamppoeng.
  Taparen får 1 kamppoeng dersom vedkomande har oppnådd 11 eller meir i skår.
  Oppnår ikkje taparen denne skåren får vedkomande 0 kamppoeng.
  Ved uavgjort kamp får kvar av deltakarane 1,5 kamppoeng. (gjeld ikkje avsluttande kasting)

 2. Kampoppsett, tre deltakarar pr. bane:
  Vinnaren av kvar kamp får 2 kamppoeng.
  Nr. 2 får 1 kamppoeng.
  Nr. 3 får 0 kamppoeng.
  Ved lik skår deler deltakarane kamppoenga.

Viktig! Det er kun i innleiande kasting at kampane kan ende uavgjort.


Seriemetoden (SM): Kastarane blir trekt i seriar à 8 kastarar. Alle kastar mot alle dei andre i serien, to og to mot kvarandre, dvs. 7 kampar. Deretter blir det sett opp ein serietaball pr.serie.


Gloppenmetoden (GM): Denne metoden er praktisk talt einerådande idag. Den er lettare å administre enn SM. Kastarane fører startkorta sjølve. Banefordelinga foregår etter ferdig oppsette kastnøklar. Juryen bestemmer antal kastrunder. Arrangøren bestemmer om det skal vere to eller tre kastarar pr. bane.

Dobbel Gloppen-metoden (2GM): Mellom innleiande kasting og avsluttande kasting blir det avvikla ei mellomrunde, der kastarane tek med seg halvparten av kamppoenga og skårpoenga frå innleiande kasting. Deretter blir det avvikla avsluttande kasting på vanleg måte, men med maks. 12 deltakarar.    

Nordhordlandsmetoden (NHM): Metoden kan nyttast både som innl. og avsl. kasting, eller ein kan gjennomføre heile konkurransen etter denne metoden. I korthet går metoden ut på at den beste rangerte for kvar runde møter den nestbest rangerte på bane 1 osv, men med det forbehold at to kastarar kan møte kvarandre berre ein gong i løpet av konkurransen.

Cup: Utslaging. Må vinne med minimum 2 poeng. Taparen er ute av konkurransen.

Presisjon (4 sko kvar)

Antal deltakarar per bane: 1-2

Poenggjeving (gjelder ikkje Hesteskogolf)

Rundt stikka:  5 poeng

0-5cm:            3 poeng

5-20cm:          2 poeng

20-50cm         1 poeng

 

Kongelag: 10 omganger. Ein deltakar per bane. Kvar omgang blir kasta på kommando frå konkurranseleder. Maks poengsum: 200

X-kast Minimatch: 3 runder. To deltakarar per bane. 3 x 5 omganger kvar. Maks poengsum: 300

 

X-kast halvmatch: 5 runder. To deltakarar per bane. 5 x 5 omganger kvar. Maks poengsum: 500

X-kast heilmatch: 10 runder. To deltakarar per bane. 10 x 5 omganger kvar. Maks poengsum: 1000

(I Kongelag er det kun ein deltakar per bane og det skal kastast kun ein veg, dvs kun den eine stikka på bana. Dei som ikkje kastar i omgangen måler poengsummane. I Minimatch og X-kast skal det kastast att og fram, dvs begge stikkene. Den som ikkje kastar i omgangen skal måle poengsum. Skoa skal ikkje løftast opp frå bakken før begge partar er einige om poengsummen, Ved tvil skal ein tredjepart tilkallast.)

 

Hesteskogolf (2 sko kvar)

Antal deltakarar: 2-6 per stikke (Anbefalt)
 

Som namnet tilseier er det visse likheter med golf. I hesteskogolf blir det plassert kaststikker med ulik avstand rundt om på bana og i terrenget. Det blir kasta mot kvar stikke til det blir oppnådd ring. Det gjeld så å kome rundt løypa på færrast kast. I hesteskogolf skal det være dame -og herreklasse, eventuelt barneklasse.

 

Eksempel:

Det er satt opp 9 stikker. Den beste oppnåelige poengsummen per runde er 9 poeng ved ring på kvar einaste i første forsøk. Dersom det kastast 5 runder vil beste oppnåelige totalsum bli 9 * 5 = 45 poeng.

Avsluttande kasting
Minimum 75 % av kastarane går vidare til avsluttande kasting. Avsluttande kasting føregår etter cupmetoden (utslagning), kongelagskasting eller Nordhordlandsmetoden (NHM). I cupen møtast to eller tre kastarar pr. kamp der taparen går ut av konkurransen. Til slutt står ein att med to kastarar i ein finale. Taparane i semifinalane kastar «bronsefinale». I ein cupkamp skal det skilje 2 skårpoeng mellom den som går vidare og den som blir utslått.
                                                 

Norgescup (NC)
NC er ein årleg samanlagt konkurranse som består av nasjonale NC-stemne (NC) og distrikt NC-stemne (DNC). Poenggjevinga i DNC er halvparten av poenga i NC.           

                          

Norgesmeisterskap

Det blir årleg avvikla NM i singel, par, par/mix, hesteskogolf, X-kast og lag. For å kunne delta i NM må kastarane ha vore medlem av ein norsk hesteskoklubb i minimum 1 månad, eller er busett i Norge, og har vore det dei 3 siste månadene før NM. Styret, evt Juryen kan i spesielle tilfelle, også gje kastarar som ikkje stettar krava i teksten over løyve til å delta i Norgesmeisterskap. 

Klasseinndeling

Norgescup-stemna (NC og DNC) og NM skal det være fylgjande klasser: Klasse 1 og klasse 2. Klasse 1 er ei open klasse både for damer og herrar. Klasse 2 er for nybyrjarar innan hesteskosporten og ellers andre som den enkelte klubb meiner ikkje er kvalifisert for klasse 1. Vi har også ei juniorklasse for kastarar under 14 år.

Jury
Ved alle terminfesta stemne skal det vere ein stemnejury. Juryen har til oppgåve mellom anna å bestemme tal kastrunder, tal kastarar til avsluttande kasting, ta avgjerder i tvilstilfelle og ikkje minst sjå til at stemnet blir avvikla etter NHFs regelverk. Vi har vidare reglar for terminliste, innbyding, påmelding, avgifter, program, handbok, premiering, resultatlister, rekordar, framferd/straff og avlyste/avbrotne stemne.

Norges Hesteskokasterforbund

bottom of page